Den Leaders

Den / Rank Badge Leader Grade Den Page
Den 1 - Bear Bear

Matt Cole
816-215-9386
pack374den1@gmail.com
3rd Den 1 Web Page
Den 2 - Wolf Wolf

Jessica Sanchez
816-982-5711
pack374den2@gmail.com
2nd Den 2 Web Page
Den 3 - Wolf Wolf

Brian Hoefer

pack374den3@gmail.com
2nd Den 3 Web Page
Den 4 - Webelos Webelos

Billie Mason
816-986-7661
pack374den4@gmail.com
4th Den 4 Web Page
Den 6 - Tiger Cub Tiger Cub

T.H. Bosler
816-885-9548
pack374den6@gmail.com
1st Den 6 Web Page
Den 7 - Arrow of Light Arrow of Light

Wesley Botts
816-694-2211
pack374den7@gmail.com
5th Den 7 Web Page